collection image

Giáo Án Đường Lối Tu Tập Đạo Phật (61 Cuộn Băng)


Kính mời quý phật tử và bạn đọc và nghe các bài giảng trong bộ “Giáo án Đường lối tu tập của đạo Phật” được Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng trong Mùa An Cư năm 1997, tại Tu Viện Chơn Như.

Danh sách pháp âm